Stadsdorp Rivierenbuurt is opgericht in april 2013. In dat eerste jaar heeft de structuur en organisatie vormgekregen. Er werd een bestuur samengesteld met de naam ‘Kerngroep’. In de loop der jaren gingen er mensen uit en kwamen er nieuwe Kerngroepleden bij. In december 2016 is deze ‘beweging’ omgezet in een informele vereniging; er kwam een zakelijk banknummer, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering voor bestuursleden.

De Kerngroepleden bespraken organisatorische kwesties en formuleerden hun visie op het Stadsdorp. Zij legden die zo’n vier keer per jaar voor aan een groepje Stadsdorpers, de Klankbordgroep genoemd om voeling te houden met het Stadsdorp en ter toetsing van zaken.

In december 2019 is de Kerngroep gestart met een herbezinningstraject richting de toekomst. Toen kwam Corona, waarbij face-to-face overleg niet mogelijk was. In november ’21 is een groep actievelingen bijeengebracht samen met de Kerngroepleden, in totaal ongeveer twintig personen. De Kerngroep bestond op dat moment nog slechts uit twee leden en riep de hulp in van actieve Stadsdorpers. Er was te veel werk voor twee mensen en er was ondersteuning nodig bij diverse taken. Deze groep noemde zich na enkele suggesties de ‘Schakelgroep’: een schakel tussen de Kerngroep en de Stadsdorpers.

De Schakelgroep komt eens in de twee maanden samen. Er worden zowel inhoudelijke als organisatorische kwesties uitgediept en er wordt gestemd over de genomen besluiten. Deze zijn ‘voorlopig’, aangezien alle besluiten moeten worden voorgelegd aan de Stadsdorpleden. De besluitenlijst wordt elke twee maanden aangevuld en op de website geplaatst voor geïnteresseerden: je kunt lezen wat er zoal wordt besproken en wat er voorlopig wordt vastgelegd. In de komende ledenraadpleging (5 november a.s.) wordt de lijst aan de leden voorgelegd en kan worden beslist over de diverse punten.

Hieronder vind je de bijgewerkte besluitenlijst van 23 mei 2023