Stadsdorp Rivierenbuurt is opgericht in april 2013; we hebben het 10-jarig bestaan in de zomer van 2023 uitbundig met elkaar gevierd. Bij de oprichting is in het eerste jaar een organisatie gevormd; de leden van het Stadsdorp vormden een ‘beweging’. Een paar mensen waren bereid bestuurlijke taken op zich te nemen en noemden zichzelf de Kerngroep van het Stadsdorp.

In december 2016 is deze ‘beweging’ omgezet in een informele vereniging: er kwam een zakelijk banknummer, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering voor bestuursleden. De Kerngroepleden bespraken organisatorische kwesties en formuleerden hun visie op het Stadsdorp. Zij legden die zo’n vier keer per jaar voor aan een groepje Stadsdorpers, de Klankbordgroep genoemd, om zo voeling te houden met het Stadsdorp en draagvlak te creëren. Alle besluiten, een jaar- en financieel verslag, werden voorgelegd in een jaarlijkse ledenvergadering. Daar werd tevens - indien nodig - gestemd over bestuurswisselingen.

In december 2019 wilde de Kerngroep starten met een herbezinningstraject richting de toekomst. De Kerngroep bestond nog slechts uit twee personen die zwaar belast waren. Maar toen kwam Corona, zodat face-to-face overleg (tijdelijk) niet meer mogelijk was. 

In november 2021 kwam een groep actieve Stadsdorpers met de Kerngroepleden bijeen, in totaal ongeveer twintig personen. Het doel was de draaglast van de Kerngroepleden te verminderen en de draagkracht van het Stadsdorp als geheel te vergroten. Deze groep noemde zich na enkele suggesties de ‘Schakelgroep’: een schakel tussen de Kerngroep en de Stadsdorpers. Met de instelling van deze groep werd het draagvlak en de informatievoorziening vanuit de leden van het Stadsdorp aanzienlijk vergroot. Sindsdien komt de Schakelgroep eens in de twee maanden samen.

In januari 2022 gaf een van de twee overgebleven Kerngroepleden aan op termijn uit de Kerngroep te willen. In maart 2022 werd vastgelegd dat het nemen van (voorlopige) besluiten over het Stadsdorp bij de Schakelgroep werd gelegd. De penningmeester kondigde aan dat zij vanwege medische redenen tijdelijk haar werkzaamheden niet kon vervullen. In het najaar van 2022 heeft de voorzitter haar taken overgedragen aan de Schakelgroep en werd de Kerngroep opgeheven.

In de Schakelgroep worden zowel inhoudelijke als organisatorische kwesties uitgediept en er wordt gestemd over de genomen besluiten. Deze besluiten zijn ‘voorlopig’, aangezien alle besluiten jaarlijks tijdens de Ledenraadpleging worden voorgelegd aan de leden van het Stadsdorp. Het grootste deel van de Schakelgroep heeft na een uitgebreide discussie gekozen voor een bestuursvorm waarbij de Schakelgroep het bestuur vormt van het Stadsdorp. De Schakelgroep stelt een Adviesgroep in bestaande uit drie (of meer) leden van de Schakelgroep die inhoudelijke discussies voorbereidt.

In de Ledenraadpleging van november 2023 is deze nieuwe bestuursvorm uitgebreid toegelicht. De vraag aan de Leden van het Stadsdorp was: geven jullie de Schakelgroep toestemming om het komende jaar ervaring op te doen met de voorgestelde vorm? De leden van het Stadsdorp gaven in grote meerderheid toestemming voor dit bestuurlijke experiment. Hier vind je de Ledenlijst van de Schakelgroep.