Ontstaan en korte terugblik op het Stadsdorp

Stadsdorp Rivierenbuurt is opgericht in april 2013 met initiatiefnemers en enthousiaste deelnemers. Aanvankelijk was de organisatievorm ‘een beweging’: samen de schouders eronder zetten, activiteiten organiseren en het gevoel ‘we zij allemaal gelijk, we doen dit samen’ delen. In een paar jaar tijd is er veel werk verzet, er zijn werk- en activiteitengroepen actief en de initiatiefgroep noemde zich voortaan Kerngroep. Er is een Klankbordgroep geformeerd; leden ervan geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Kerngroep. Er werd een stappenplan ontwikkeld en een jaarverslag geschreven. Ook is er een kascommissie ingesteld die de in- en uitgaven jaarlijks controleert. We hebben een gezamenlijk doel geformuleerd (zie artikel 2 in de Statuten).
Het aantal ingeschreven Stadsdorpers is inmiddels de 200 gepasseerd.

Kerngroep, Klankbordgroep en coördinatie werkgroepen

De oorspronkelijke initiatiefnemers verenigden zich in de initiatiefgroep van zeven Stadsdorpers. In de loop van 2013 zijn er vier doorgegaan en men noemde zich Kerngroep. Kerngroepleden peilden verwachtingen bij de aangesloten deelnemers, haalden ideeën op bij reeds bestaande Stadsdorpen, met name bij Stadsdorp Zuid, en organiseerden talloze initiatieven samen met actieve Stadsdorpers: inloop, bijeenkomsten, werkgroepen, nieuwsbrieven, een website en activiteitengroepen. Steeds stond, en staat er nog, het belang voorop: waar is behoefte aan, waar lopen mensen warm voor en hoe kunnen we van een vlammetje een vuurtje maken?

Ondanks het feit dat de Kerngroepleden veel uren in het Stadsdorp steken, willen zij zich niet profileren als een ‘bestuur’: inbreng en voeding vanuit de basis van de Stadsdorpers is het belangrijkst. Dat is een reden om een zogenaamde Klankbordgroep in te stellen: de leden ervan komen een paar keer per jaar samen met de Kerngroep om de tafel zitten en zij geven gevraagd en ongevraagd advies over praktische zaken en inhoudelijke kwesties, zoals ‘zijn we op de goede weg, hoe kunnen we meer actieve Stadsdorpers betrekken, welke zaken blijven er onbelicht?’

De werkgroepen houden zich met een specifiek onderdeel bezig en hebben meestal een coördinator die een brug vormt tussen de leden van de werkgroep en de Kerngroep. Er zijn werkgroepen die zorg & wonen behartigen, binnenbuurten oprichten, de inloop organiseren, ontmoetingsruimten zoeken en de website onderhouden.

Zowel de werkgroepcoördinatoren als de Kerngroepleden zoeken ook buiten het Stadsdorp contacten die nuttig kunnen zijn voor Stadsdorpers zoals: zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente, vrijwilligersorganisaties. Met het doel om informatie te vragen en te geven en uitwisseling van kennis, ervaring en deskundigheid te bevorderen.

Van beweging naar informele vereniging

In de loop van 2016 besloot de Kerngroep, bijgestaan en gesteund door de Klankbordgroep, dat we onze organisatievorm moesten aanpassen. De financiën waren ondergebracht op een en/of privérekening van twee Kerngroepleden; dat wilden we omzetten in een Stadsdorp rekening. Het aanvragen van subsidie bij het Stadsdeel vereiste dat we een rechtspersoon zouden moeten worden. We kozen voor de informele vereniging, ook wel vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid geheten, de minst formele organisatievorm. We stelden statuten op en schreven ons in bij de Kamer van Koophandel, openden een zakelijke rekening en vroegen subsidie aan. In januari 2017 waren deze zaken geregeld. Formeel betekent dit dat het Stadsdorp nu een bestuur en leden heeft.

Rechten en plichten van een informele vereniging

In het Burgerlijk Wetboek zijn er regels opgenomen voor verenigingen in het algemeen en specifiek ook voor de informele vereniging. Deze regels zijn in de statuten verwerkt. In grote lijnen komt het voor ons Stadsdorp op het volgende neer:

De leden/Stadsdorpers:
  • kunnen zich op een jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) uitspreken over alle onderwerpen die de ontwikkeling van het Stadsdorp betreffen;
  • kunnen nieuwe bestuursleden/Kerngroepleden voordragen en beslissen over de aanstelling van bestuursleden/Kerngroepleden;
  • krijgen inzage in het financieel jaarverslag en dienen daar goedkeuring aan te verlenen;
  • beslissen over de hoogte van de jaarlijkse financiële bijdrage van de leden;
  • beslissen, indien van toepassing, over wijziging van de statuten.

Het bestuur/de Kerngroep:
  • organiseert een jaarlijkse ALV waarin zij verslag uitbrengt over het gevoerde beleid, en legt een financieel verslag voor ter goedkeuring, aangevuld met een globaal plan voor het komende jaar;
  • zorgt voor de uitnodigingen digitaal, en schriftelijk voor Stadsdorpers die niet over een email adres beschikken;
  • kan nieuwe bestuursleden/Kerngroepleden voordragen.

Het eerste Lustrum van het Stadsdorp

In 2018 vierden we het eerste lustrum van ons Stadsdorp! Tijdens die bijeenkomst namen twee initiatiefnemers van het eerste uur afscheid van de Kerngroep. Marjan Stomph en Hanneke van Sijl boden de aanwezigen bij die gelegenheid een afscheids-/lustrumboekje aan ‘Stadsdorp Rivierenbuurt, een weefsel in de buurt’

Download het boekje