Ons Stadsdorp is gebaseerd op de vrijwillige inzet van personen.
Het ‘draaien’ van het Stadsdorp brengt kosten met zich mee, zoals zaalhuur, website, kantoorartikelen.
Daarom verzoeken we de Stadsdorpers dringend jaarlijks een bijdrage te leveren van minimaal € 15 om deze kosten te dekken.
Bij sommige activiteiten vragen we een vrijwillige bijdrage voor de drankjes, zoals bij de maandelijkse inloop.

In 2014 heeft Stadsdeel Zuid een waarderingssubsidie gegeven aan ons Stadsdorp. Die is grotendeels besteed aan de ontwikkeling en het bijhouden van een website. In 2017 heeft het stadsdeel wederom een incidentele subsidie toegekend onder de noemer ‘bewonersinitiatief’. Hierdoor konden we ‘Stadsdorpspullen’ aanschaffen: o.a. een geluidsinstallatie, een camera en extra kantoormaterialen.

Een kascommissie controleert jaarlijks de in- en uitgaven en keurt de jaarrekening. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als informele vereniging onder nummer 67491928.
Het bankrekeningnummer is: NL16 TRIO 0338506276 ten name van Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam. Twee Kerngroepleden zijn gemachtigd betalingen te doen op deze rekening.